42,Економіка України у середині 1960-х - 1980-х рр.: наростання негативних явищ.

70—80-ті роки відзначалися подальшим наступом центру на національні інтереси союзних республік. Союзні відомства на свій розсуд використовували багатства і трудові ресурси України. Лише вони монопольне вирішували, де, скільки і коли будувати, що в Україні виробляти та куди направляти, їх головним аргументом була економічна доцільність, хоча за цим приховувалась глибинна політика збереження радянської імперії. Першочергова увага приділялась вугільній промисловості, чорній металургії, важкому і електротехнічному машинобудуванню, військово-промисловому комплексу. В Україні вироблялося 21% загальносоюзного обсягу електроенергії, причому в республіці використовувалася лише частина, а решта передавалася до сусідніх республік і експортувалася за кордон. Вирученими за продаж електроенергії коштами розпоряджалися ті ж таки центральні відомства. Як і в попередні десятиліття, у 60-80-х роках Україна залишалася одним із найважливіших виробників зброї та різноманітних видів військової техніки. Замовлення військовиків виконували кращі підприємства, там концентрувалися найкваліфікованіші робітники, інженерно-технічні працівники, вчені, туди йшла найбільш якісна сировина і матеріали. В Україні сформувався потужний військово-промисловий комплекс (ВПК), основу якого становило керівництво армії і оборонні підприємства. Це був додатковий фактор централізації радянської економіки, що не знав ні національних меж, ні місцевих особливостей, ні республіканських кордонів і мав тенденцію до необмеженого розростання, розширення політичного впливу, підпорядкування своїм інтересам усіх цивільних структур. Промисловість, що займалася виробництвом товарів народ ного споживання, розвивалася повільно. Більшість машин та обладнання підприємств легкої і харчової галузей промисловості застаріли, а ефективність їхньої роботи була низькою.

Через це незадовільною була і якість вітчизняних товарів, багато з яких до того ж були дефіцитними. Визрівання економічної кризи. Згортання економічної реформи означало придушення господарської ініціативи, ледь помітної самостійності підприємств, нових економічних методів управління виробництвом, повернення командно-адміністративної системи до звичних директивних засобів керівництва. Панівним залишився екстенсивний шлях розвитку виробництва, тобто зростання обсягів досягалося за рахунок залучення додаткової робочої сили, будівництва нових підприємств на старій технічній основі, нарощування капіталовкладень, розширення посівних площ тощо. Створити комплексний міжгалузевий план не вдалося, як і поставити стимулювання у залежність від результатів праці. Замість того щоб виробничі пропорції регулювати потребами споживання, тобто ринком, соціалістична система запровадила плановість, волюнтаристськи встановлені показники. Окрім того, у 70—80-ті роки надзвичайно поширилася практика коригування планів у бік зниження. Все це перетворило країну у суспільство тотального дефіциту. Катастрофічно не вистачало металу, будівельних матеріалів, обладнання, палива, паперу, кормів, транспортних засобів тощо. Водночас вироблялося чимало нікому не потрібних речей лише тому, що вони були включені в план. Високорозвинені країни побудували постіндустріальне суспільство, вступили в технотронну еру. Україна ж у складі СРСР все ще продовжувала індустріалізацію. Але й ці процеси гальмувалися повільним вилученням з виробництва застарілого устаткування, середній вік якого 1985 р. становив 28 років.

<< | >>
Источник: Ответы по предмету - История Украины (1916 - современность). 2016

Еще по теме 42,Економіка України у середині 1960-х - 1980-х рр.: наростання негативних явищ.:

 1. 79. Наростання кризових явищ у суспільно-економічному розвитку УРСР в 1970 – поч.1980-ч рр.
 2. 43,Розвиток культури в Україні у середині 1960-х - 1980-х рр.
 3. 40.Розвиток економіки України у 1950-х - першій половині 1960-х рр.
 4. 2. Наростання кризових явищ в соціально-економічній та суспільно-політичній сферах у 1970-х – 80-х рр.
 5. 55. Наростання кризових явищ у суспільному та економічному житті Української РСР впродовж 60-х – пер. пол. 80-х рр. ХХ ст.
 6. Наростання кризових явищ у соціально-економічному, політичному і культурному житті (друга половина 60-х – середина 80-х років)
 7. 38. Суспільно-політичне і духовне життя республіки у середині 1950-х - першій половині 1960-х рр. з
 8. Эволюция социально-экономической структуры (1960 —1980 гг.
 9. 2. Кувейт в 1960 1980-е гг. Политическое развитие
 10. Состояние архивного дела в СССР в 1960-е – начале 1980-х годов.
 11. 3. Вторая республика: время политической либерализации (1960-1980 гг.)
 12. Тема 21. СССР в середине 1960-х – 1980-х годов. Нарастание кризисных явлений
 13. 37) Инакомыслие в ссср во второй половине 1960 – начале 1980-х гг. И борьба с ним.
 14. 38) Наука и культура в СССР (во второй половине 1960 – начале 1980-х гг.): достижения и противоречия.
 15. 41) Культурная жизнь страны периода «застоя» (вторая половина 1960-х – начало 1980-х гг.).
 16. 63. Державні інститути в Україні в період неототалітарного режиму (кінець 1960-х – початок 1980-х рр.).
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -