Шпаргалки.com. . Відповіді на екзамен - БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. 2016

<< | >>
1. СУТНİСТЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФİН.ПЛАНУВАННЯ НА ПİДПРИЄМСТВİ
2. СТАНОВЛЕННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНİ
3. МЕТОДИЧНİ ОСНОВИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПİДПРИЄМСТВİ
4. РОЗРОБКА ОРГАНİЗАЦİЙНОЇ ТА ФІН.СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА
5. РОЗРОБКА ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
6. РОЗРОБКА СИСТЕМИ БЮДЖЕТІВ
7. ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ У ВИРОБНИЦТВİ
8. РОЗРОБКА ОПЕРАЦİЙНИХ БЮДЖЕТІВ ПİДПРИЄМСТВА
9. ЗМІСТ І ТЕХНОЛОГІЯ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВИХ БЮДЖЕТІВ
10. ВİДПОВİДАЛЬНİСТЬ ТА МОТИВАЦİЯ В БЮДЖЕТУВАННİ

Книги и учебники по дисциплине Финансовое планирование:

  1. Шпаргалки.com. Ответы - Инвестиции, финансы, риски РФ - 2016 год
  2. Шпаргалки.com. Ответы на экзамен Финансовый анализ теория и практика - 2016 год